A & M COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000289939
Numer REGON: 300718113
Numer NIP: 7773029771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2018-07-22
Sygnatura akt[RDF/616929/18/38]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & M COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2009-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŁĄKOWA nr domu 21 nr lokalu 19 kod pocztowy 61-879 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.2007 R.; NR REP. A 12293/2007; DOROTA MUSIAŁKIEWICZ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY 6/25 -UMOWA SPÓŁKI2007-10-04 do dziś
220.02.2009 R. REPERTORIUM A NR 1.563/2009, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2009-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKRZYWIŃSKI2007-10-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ2007-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2009-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 INFORMATYKA2007-10-04 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-10-04 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-10-04 do dziś
471 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-10-04 do dziś
573 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2007-10-04 do dziś
674 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2007-10-04 do dziś
780 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-10-04 do dziś
892 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2007-10-04 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-10-04 do dziś
1022 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-10-04 do dziś
1130 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2007-10-04 do dziś
1245 BUDOWNICTWO2007-10-04 do dziś
1350 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-10-04 do dziś
1451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-10-04 do dziś
1552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI;2007-10-04 do dziś
1652 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-10-04 do dziś
1755 HOTELE I RESTAURACJE2007-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
3data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-04 do dziś
5data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
6data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
8data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.07.2009 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A & M COMPANY SP. Z O.O. Z DNIA 3 LIPCA 2009 ROKU O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I PRZEPROWADZENIU JEJ LIKWIDACJI ZAPROTOKOŁOWANA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W DNIU 3 LIPCA 2009 ROKU PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM KOLASĄ W SIEDZIBIE PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. LIBELTA 26, REP. A NR 9599/20092009-08-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2009-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPOKRZYWIŃSKI2009-08-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2009-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.07.2009 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM KOLASĄ W SIEDZIBIE PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. LIBELTA 26, REP. A NR 9599/2009 DNIA 3 LIPCA 2009 ROKU PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM KOLASĄ ODBYŁO SIĘ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A § M COMPANY SP. Z O.O. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 Z DNIA 3 LIPCA 2009 ROKU O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I PRZEPROWADZENIU JEJ LIKWIDACJI2009-08-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2009-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów