BUKOWSKA DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000289870
Numer REGON: 120529408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2011-12-29
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/25352/11/83]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWSKA DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŚWIĘTEGO TOMASZA nr domu 34 kod pocztowy 31-027 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA DNIA 30 SIERPNIA 2007 ROKU PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM ZIECINĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 8434/20072007-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOUGHLAN2007-10-08 do dziś
2. ImionaTIMOTHY GREGORY2007-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25000 (DAWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADDEN2007-10-08 do dziś
2. ImionaBRIAN JOSEPH2007-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25000 (DAWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2007-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOUGHLAN2011-12-29 do dziś
2. ImionaTIMOTHY GREGORY2011-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-08 do dziś
255 4 BARY2007-10-08 do dziś
355 5 STOŁÓWKI ORAZ CATERING2007-10-08 do dziś
455 2 KEMPINGI ORAZ INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2007-10-08 do dziś
563 21 Z PARKINGI2007-10-08 do dziś
674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-10-08 do dziś
774 40 Z REKLAMA2007-10-08 do dziś
874 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-10-08 do dziś
993 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2007-10-08 do dziś
1052 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-10-08 do dziś
1152 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-10-08 do dziś
1270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-08 do dziś
1345 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-10-08 do dziś
1470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-08 do dziś
1570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-10-08 do dziś
1674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-10-08 do dziś
1765 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-10-08 do dziś
1874 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-08 do dziś
1955 1 HOTELE2007-10-08 do dziś
2055 3 RESTAURACJE2007-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2008 okres 30.08.2007-31.12.20072008-10-29 do dziś
2data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2008-31.12.20082011-06-15 do dziś
3data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-06-15 do dziś
4data złożenia 14.11.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-12-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.08.2007-31.12.20072008-10-29 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.08.2007-31.12.20072008-10-29 do dziś
201.01.2008-31.12.20082011-06-15 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-06-15 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów