ENEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000289859
Numer REGON: 141034828
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-07-13
Sygnatura akt[RDF/160319/19/955]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JACKA KACZMARSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 02-679 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 05.07.2007 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ ZABOROWSKĄ-NOWOCIEŃ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 LOK.14, REPERTORIUM A NR 2662/2007 AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONY DNIA 24.09.2007 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ ZABOROWSKĄ-NOWOCIEŃ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 LOK.14, REPERTORIUM A NR 3551/2007, ZMIANA § 22007-10-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.04.2009 R., REP. 2285/2009, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ-ANNA ZABOROWSKA-NOWOCIEŃ, 00-576 WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 LOK.4 ZMIANIE ULEGŁY PARAGRAGY 5 I 7.2009-05-13 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2010 R., REP. A NR 1203/2010, SPISANY W KANCELARII WALDEMAR ADAMUS NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. PATRIOTÓW 77, ZMIANIE ULEGŁ PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRANDZIOCH2007-10-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KORNEL2007-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 167000,00 ZŁOTYCH2013-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŁAŻYŃSKI2007-10-03 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2007-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33 000,00 ZŁOTYCH2007-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2009-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2010-04-15 do dziś
2. ImionaZENON STANISŁAW2010-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2018-04-11 do dziś
235 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-04-11 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2018-04-11 do dziś
425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2018-04-11 do dziś
528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-11 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-04-11 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-04-11 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-04-11 do dziś
922 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2018-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2009 okres 20.07.2007 -31.12.20082009-07-23 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
3data złożenia 12.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
4data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-08 do dziś
5data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
6data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
8data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-11 do dziś
9data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
10data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
11data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.07.2007 -31.12.20082009-07-23 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-10-08 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.07.2007 -31.12.20082009-07-23 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-10-08 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów