„ENDOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000289471
Numer REGON: 100410261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/337120/21/637]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENDOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2007-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica BRUKOWA nr domu 8 kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2007-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 4.09.2007 R, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JULITĘ KLEPACZKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2282/20072007-09-26 do dziś
29 STYCZNIA 2009 R., REPERTORIUM A NR 35/2009, NOTARIUSZ JULITA KLEPACZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2009-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARDI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4713042582007-09-26 do dziś
4. Numer KRS0000166618 2007-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 085 000 ZŁOTYCH2012-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1085000,00 ZŁ2012-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2007-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREJKOWSKA2012-06-05 do dziś
2. ImionaMARIANNA2012-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIŃSKI2007-09-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2007-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-02-11 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-02-11 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-02-11 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-02-11 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-02-11 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-02-11 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-02-11 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-02-11 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-02-11 do dziś
1042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-11 do dziś
1143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-02-11 do dziś
1243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-02-11 do dziś
1343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-02-11 do dziś
1443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-02-11 do dziś
1543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-02-11 do dziś
1643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-02-11 do dziś
1743 31 Z TYNKOWANIE2009-02-11 do dziś
1843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-02-11 do dziś
1943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-02-11 do dziś
2043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-02-11 do dziś
2143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-02-11 do dziś
2243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-02-11 do dziś
2343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-11 do dziś
2463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-11 do dziś
2568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-11 do dziś
2668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-02-11 do dziś
2768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-02-11 do dziś
2869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-02-11 do dziś
2970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-02-11 do dziś
3070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-02-11 do dziś
3171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-02-11 do dziś
3271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-02-11 do dziś
3371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-02-11 do dziś
3473 1 REKLAMA2009-02-11 do dziś
3573 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-02-11 do dziś
3674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-02-11 do dziś
3774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-11 do dziś
3877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-02-11 do dziś
3977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-11 do dziś
4077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-02-11 do dziś
4178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-02-11 do dziś
4278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-02-11 do dziś
4378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-02-11 do dziś
4481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-02-11 do dziś
4581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-02-11 do dziś
4681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-02-11 do dziś
4781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-02-11 do dziś
4882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-11 do dziś
4985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2009 okres 26.09.2007 R. -31.12.2008 R.2009-11-09 do dziś
2data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
3data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-06-22 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
5data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-20 do dziś
6data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
7data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-19 do dziś
8data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-20 do dziś
9data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-20 do dziś
10data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-20 do dziś
11data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.09.2007 R. -31.12.2008 R.2009-11-09 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-06-22 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.09.2007 R. -31.12.2008 R.2009-11-09 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-06-22 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-20 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-07-012020-07-30 do dziś