BUSOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000289430
Numer REGON: 350020879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-07-11
Sygnatura akt[RDF/222878/20/800]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350020879 NIP 67700743972007-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 1119 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA2007-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WIELICKA nr domu 89 nr lokalu 2 kod pocztowy 30-552 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101 LUTEGO 1989 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ GRADOWSKI, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KRAKOWIE, REP. A II 1356/89 13 SIERPNIA 2007 R., NOTARIUSZ MARTA BUKOWSKA-MIKOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3363/2007 -UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2007-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2007-09-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2007-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46683 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT TRZY) ZŁ2007-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50193,00 ZŁ2007-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17000,00 ZŁ2007-09-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2007-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2007-09-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2007-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2007-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2008 okres 2007 R.2008-09-02 do dziś
2data złożenia 02.04.2009 okres 2008 ROK2009-04-23 do dziś
3data złożenia 29.06.2010 okres 2009 R.2010-08-24 do dziś
4data złożenia 20.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-28 do dziś
5data złożenia 20.06.2012 okres ROK 20112012-07-06 do dziś
6data złożenia 08.04.2013 okres 2012 ROK2013-04-23 do dziś
7data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
8data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
9data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
11data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
13data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-09-02 do dziś
22008 ROK2009-04-23 do dziś
32009 R.2010-08-24 do dziś
42010 ROK2011-07-28 do dziś
5ROK 20112012-07-06 do dziś
62012 ROK2013-04-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2008-09-02 do dziś
22008 ROK2009-04-23 do dziś
32009 R.2010-08-24 do dziś
42010 ROK2011-07-28 do dziś
5ROK 20112012-07-06 do dziś
62012 ROK2013-04-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów