HEVELIUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000289031
Numer REGON: 120573929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-02-15
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/3098/22/318]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEVELIUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2012-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica HEWELIUSZA nr domu 11 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 LIPCA 2007 R. JACEK WAROŃSKI -KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP A NR 8996/2007 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -28 SIERPNIA 2007 R. NOT. JACEK WAROŃSKI -KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 8996/2007 R. -ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-09-24 do dziś
210.12.2007 R. REP. A NR 18949 NOT. JACEK WAROŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5/7/C/5: ZMIANA § 5 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2008-04-22 do dziś
326 KWIETNIA 2012 R. NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5-7/C/5, REP. A NR 4088/2012 -ZMIANA § 22012-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILLA AQUARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2203737652008-04-22 do dziś
4. Numer KRS0000252907 2008-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały570.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57.000.000,00 ZŁ2008-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego57050000,00 ZŁ2008-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport157000000,00 ZŁ2008-04-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2007-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKI2017-02-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2017-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-06 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2007-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2007-09-24 do dziś
274 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-09-24 do dziś
374 15 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-09-24 do dziś
474 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-09-24 do dziś
574 4 REKLAMA2007-09-24 do dziś
674 5 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2007-09-24 do dziś
774 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-09-24 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-09-24 do dziś
951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-09-24 do dziś
1060 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-09-24 do dziś
1165 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH2007-09-24 do dziś
1252 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-09-24 do dziś
1367 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI2007-09-24 do dziś
1470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-09-24 do dziś
1572 INFORMATYKA2007-09-24 do dziś
1674 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 23.07.2007-31.12.20072012-09-05 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.12.2008-31.12.20082012-09-05 do dziś
3data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-09-05 do dziś
4data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-09-05 do dziś
5data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-05 do dziś
6data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.07.2007-31.12.20072012-09-05 do dziś
201.12.2008-31.12.20082012-09-05 do dziś
301.01.2009-31.12.20092012-09-05 do dziś
401.01.2010-31.12.20102012-09-05 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-09-05 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.07.2007-31.12.20072012-09-05 do dziś
201.12.2008-31.12.20082012-09-05 do dziś
301.01.2009-31.12.20092012-09-05 do dziś
401.01.2010-31.12.20102012-09-05 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-09-05 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów