BOKSERY W POTRZEBIE

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000288972
Numer REGON: 141254062
Numer NIP: 8381800019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/33763/22/78]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2007-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141254062 NIP 83818000192008-10-23 do dziś
3. NazwaBOKSERY W POTRZEBIE2007-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2009-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZGRUPOWANIA ŻMIJA nr domu 25 nr lokalu 49 kod pocztowy 01-875 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu17.09.2007 R.2007-10-17 do dziś
218.10.2008 R. PAR. 32009-03-13 do dziś
309.05.2009 § 7 -ZMIENIONY § 31 -DODANY2009-07-17 do dziś
410.12.2010, ZMIANA § 3, ZMIANA § 272011-03-01 do dziś
515.03.2019, ZMIANA § 21. 09.02.2021, ZMIANA: § 6.2022-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PREZYDENT M.ST. WARSZAWY2011-10-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI NA ZEWNĄTRZ, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYGIER2012-09-07 do dziś
2. ImionaRENATA2012-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-09-07 do dziś
PREZES ZARZĄDU2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2007-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁAS2022-06-29 do dziś
2. ImionaBEATA2022-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOCHOWSKA2009-03-13 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2009-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBELAK2021-09-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWKOWSKA2015-10-20 do dziś
2. ImionaMARTA MONIKA2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-03-01 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-03-01 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-03-01 do dziś
447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-01 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-03-01 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-01 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-03-01 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-01 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-01 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2009 okres 17.10.2007 -31.12.20082009-07-17 do dziś
2data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-14 do dziś
3data złożenia 19.04.2011 okres 20102011-05-31 do dziś
4data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
5data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
6data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
7data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
8data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
9data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
11data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
16data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.10.2007 -31.12.20082009-07-17 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-14 do dziś
320102011-05-31 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiDZIAŁANIE NA RZECZ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT, OBJĘCIA ICH OCHRONĄ I OTOCZENIA OPIEKĄ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WSZELKIM FORMOM STOSOWANIA OKRUCIEŃSTWA, PRZEMOCY I BESTIALSTWA WOBEC ZWIERZĄT.2009-07-17 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
2. Nieodpłatna działalność statutowa194 12 Z PROWADZENIE NOCLEGOWNI, SCHRONISK, PRZYTULISK DLA ZWIERZĄT ORAZ PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT2009-09-10 do dziś
294 12 Z WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, SEKTOREM GOSPODARCZYM, ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU, OSOBISTOŚCIAMI ŻYCIA PUBLICZNEGO, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W CELU PROPAGOWANIA HUMANITARNEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT, WSKAZANIA ICH POTRZEB ORAZ W CELU ELIMINACJI WSZELKICH FORM OKRUCIEŃSTWA WOBEC ZWIERZĄT2009-09-10 do dziś
394 12 Z DOŻYWIANIE I LECZENIE ZWIERZĄT2009-09-10 do dziś
494 12 Z OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMU IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT W CELU OTOCZENIA ICH OCHRONĄ I OPIEKĄ2009-09-10 do dziś
594 12 Z WYSTĘPOWANIE Z INICJATYWAMI W ZAKRESIE WYDAWANIA LUB ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRAW ZWIERZĄT ORAZ AKTYWNE UCZESTNICTWO W PROCESIE TWORZENIA AKTÓW PRAWNYCH W TYM ZAKRESIE2009-09-10 do dziś
694 12 Z UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O PROBLEMACH ZWIĄZANYCH Z NIEHUMANITARNYM TRAKTOWANIEM ZWIERZĄT POPRZEZ WYDAWANIE I KOLPORTAŻ ULOTEK ORAZ PLAKATÓW, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM RADIA I TELEWIZJI ORAZ PUBLICZNE POKAZY FILMOWE2009-09-10 do dziś
794 12 Z PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ADOPCJI I IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT, UMIESZCZANIE ZWIERZĄT W DOMACH TYMCZASOWYCH, A TAKŻE MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DLA NICH INNEJ POMOCY2009-09-10 do dziś
894 12 Z DOFINANSOWYWANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ POŚWIĘCONEJ PROPAGOWANIU IDEI HUMANITARNEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT2009-09-10 do dziś
994 12 Z PROWADZENIE AKCJI CHARYTATYWNYCH NA RZECZ BEZDOMNYCH I KRZYWDZONYCH ZWIERZĄT W KRAJU I ZA GRANICĄ2009-09-10 do dziś
1094 12 Z PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ HUMANITARNEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT2009-09-10 do dziś
1194 12 Z UMIESZCZANIE PORZUCONYCH I KRZYWDZONYCH ZWIERZĄT W PRZYTULISKACH, SCHRONISKACH I NOCLEGOWNIACH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY2009-09-10 do dziś
1294 12 Z WSPIERANIE ORGANIZACYJNE ORAZ FINANSOWE PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC ZWIERZĘTOM2009-09-10 do dziś
1394 12 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ADOPCYJNEJ ZWIERZĄT POPRZEZ WYSZUKIWANIE DLA NICH OPIEKUNÓW2009-09-10 do dziś
1494 12 Z WDRAŻANIE, PROPAGOWANIE I PROMOCJA ANTYKONCEPCJI, STERYLIZACJI I KASTRACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE W NIEKONCESJONOWANYM ROZMNAŻANIU ZWIERZĄT NIEGOSPODARCZYCH (NIEPRODUKCYJNYCH)2009-09-10 do dziś
1594 12 Z ZWALCZANIE WSZELKICH FORM ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z POLICJĄ, STRAŻĄ MIEJSKĄ ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI, W CELU UJAWNIANIA I ŚCIGANIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ PRZECIWKO ZWIERZĘTOM2009-09-10 do dziś
1694 12 Z ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE KURSÓW EDUKACYJNYCH, WARSZTATÓW I SPOTKAŃ DLA LUDNOŚCI W ZAKRESIE POTRZEB ZWIERZĄT I ROZWOJU IDEI ICH HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA2009-09-10 do dziś
1794 12 Z ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE KONFERENCJI I SYMPOZJÓW NAUKOWYCH POŚWIĘCONYCH IDEI HUMANITARNEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT2009-09-10 do dziś
1894 12 Z WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ OCHRONĄ ZWIERZĄT, W TYM ZAGRANICZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI2009-09-10 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów