KPO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000288382
Numer REGON: 020596632
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2017-01-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/511/17/249]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0205966322008-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKPO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 29 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2007 R., NOTARIUSZ MAREK LEŚNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ LEŚNIAK I KAWECKA-PYSZ SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 8-11, REPERTORIUM A NR 982/2007.2007-09-11 do dziś
208.05.2012 R., NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUS, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA MIZIA-MUS, ARTUR MUC S.C., REPERTORIUM A NR 1799/2012 ZMIENIONO § 2 I § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2012-07-27 do dziś
311.10.2012 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA S.C.WE WROCŁAWIU, REP. A NR 20517/2012, ZMIENIONO § 12 I § 13 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-10-25 do dziś
4REPERTORIUM A NR 4154/2014 Z 10.09.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA BEATA MIZIA-MUC, MARIUSZ ARTUR MUC S.C., ZMIANA § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI PKT. OD 21 DO 32.2014-10-10 do dziś
504.01.2017 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, REP. A NR 159/2017, ZMIANA § 6 UST.1 POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 33 DO 43; §12, §13 UST.3 I UST.5 UMOWY SPÓŁKI2017-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2015-01-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWRAT2017-01-23 do dziś
2. ImionaNORBERT STEFAN2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWRAT2017-01-23 do dziś
2. ImionaNORBERT STEFAN2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-27 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-27 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-23 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-23 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-01-23 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-01-23 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-01-23 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-01-23 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2008 okres 15.10.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
2data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-16 do dziś
3data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
4data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
5data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
6data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.10.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
201.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-16 do dziś
301.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.10.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
201.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-16 do dziś
301.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów