SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WSPÓLNOTA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000288281
Numer REGON: 630813379
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393677/22/540]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-09-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630813379 NIP 78612364522007-09-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WSPÓLNOTA”2007-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA 1360 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY-REJESTROWY2007-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość SŁUPIA WIELKA2007-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPIA WIELKA kod pocztowy 63-022 poczta SŁUPIA WIELKA kraj POLSKA 2007-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118 LISTOPADA 1996 R.2007-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2007-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRZEMYK2020-08-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2020-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA2020-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-26 do dziś
21. NazwiskoPERCZAK2009-02-10 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-10 do dziś
31. NazwiskoMUSIAŁ2007-09-14 do dziś
2. ImionaLECH MARIAN2007-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-06-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁABOLEPSZA2021-09-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA MARIA2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEKIEL2021-09-10 do dziś
2. ImionaADAM2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYCH2018-05-18 do dziś
2. ImionaJÓZEF2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAJSNER2018-05-18 do dziś
2. ImionaRENATA ANNA2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRAŚ2021-09-10 do dziś
2. ImionaANNA WIESŁAWA2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA LOKALI MIESZKANIOWYCH ORAZ UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ JEJ CZŁONKÓW ORAZ PRZEKAZANYCH JEJ W ADMINISTROWANIE PRZEZ INNE OSOBY PRAWNE, ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W SPÓŁDZIELCZYM OSIEDLU, ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ LOKALOM MIESZKALNYM INFRASTRUKTURY, A PRZEKAZANYCH SPÓŁDZIELNI PRZEZ INNE OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZWIĘKSZENIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI I USPRAWNIENIE ADMINISTRACJI I EKSPLOATACJI LOKALI MIESZKALNYCH I URZĄDZEŃ.2017-09-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ, WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ.2017-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
2data złożenia 02.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
3data złożenia 21.04.2010 okres 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
4data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
5data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
6data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
7data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
8data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
9data złożenia 02.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
10data złożenia 12.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11data złożenia 02.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-02 do dziś
12data złożenia 03.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-03 do dziś
13data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
15data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
301.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
301.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów