„EWEX” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000288240
Numer REGON: 100379309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278976/21/30]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. FABRYCZNA nr domu 25 kod pocztowy 90-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 04.07.2007 R., NOTARIUSZ ALEKSANDER JAGODZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3822/2007.2007-09-11 do dziś
214.08.2015R., REPERTORIUM A NR 1704/2015, NOTARIUSZ ANNA NAROLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2015-10-30 do dziś
305.04.2018 R., REPERTORIUM A NR 1069/18, NOTARIUSZ ZBIGNIEW JACEK LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO §8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 I § 15 UMOWY SPÓŁKI.2018-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2007-10-16 do dziś
2. ImionaLAURA ANNA2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.000,00 ZŁOTYCH2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2018-03-27 do dziś
2. ImionaDANIEL MACIEJ2018-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ2018-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2018-03-27 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2018-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ2018-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2011-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2007-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2007-10-16 do dziś
2. ImionaLAURA ANNA2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-10-30 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-10-30 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-30 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-10-30 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-30 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-30 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-10-30 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.01.2009 okres 04.07.2007 -31.12.20072009-02-26 do dziś
2data złożenia 29.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
3data złożenia 06.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
4data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
5data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
6data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-11 do dziś
7data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
8data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
9data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
10data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
11data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
12data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
13data złożenia 26.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
14data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.07.2007 -31.12.20072009-02-26 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-04-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.07.2007 -31.12.20072009-02-26 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-04-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów