„GS INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000287946
Numer REGON: 141094523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/436364/22/772]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141094523 NIP 52524066612008-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GS INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BAGNO nr domu 2A nr lokalu 64 kod pocztowy 00-112 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 LIPCA 2007 R. (REP.A NR 2136/2007) SPORZĄDZONY PRZEZ ŁUCJĘ KALISZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. TARGOWEJ NR 69 LOK.32007-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKÓŁA2022-04-14 do dziś
2. ImionaKONRAD2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały301.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.050.000,00 ZŁ.2022-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15050000,00 ZŁ2008-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2007-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILOMSKI2018-01-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-09-07 do dziś
270 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-09-07 do dziś
370 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-09-07 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-07 do dziś
570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-07 do dziś
645 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-09-07 do dziś
745 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-09-07 do dziś
845 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-09-07 do dziś
974 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-09-07 do dziś
1074 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2016-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2009 okres 01.09.2007 -31.12.20082009-07-06 do dziś
2data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-23 do dziś
3data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
4data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
5data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
6data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
7data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
8data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
9data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
10data złożenia 15.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
18data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2007 -31.12.20082009-07-06 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-23 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2007 -31.12.20082009-07-06 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-23 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów