KULCZYK INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000287908
Numer REGON: 141117164
Numer NIP: 5222869787
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-09-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23668/23/978]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKULCZYK INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WIĄZANA nr domu 7K nr lokalu 2 kod pocztowy 04-765 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02 SIERPNIA 2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO, W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY PL. PIŁSUDSKIEGO 2, REP. A NR 17288/20072007-09-06 do dziś
230.03.2010 R., REP. A NR 6595/2010, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PL. PIŁSUDSKIEGO 2, ZMIENIONO: § 2, § 7 PKT 1 ORAZ § 13.2011-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSIŃSKA2007-09-06 do dziś
2. ImionaURSZULA DANUTA2007-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2007-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYK2007-09-06 do dziś
2. ImionaKAMILA ANNA2007-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2007-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2007-09-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSIŃSKA2007-09-06 do dziś
2. ImionaURSZULA DANUTA2007-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-04-04 do dziś
211 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2011-04-04 do dziś
313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-04-04 do dziś
414 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-04-04 do dziś
515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2011-04-04 do dziś
616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-04-04 do dziś
717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2011-04-04 do dziś
818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-04-04 do dziś
920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-04-04 do dziś
1022 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-04-04 do dziś
1123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-04-04 do dziś
1224 PRODUKCJA METALI2011-04-04 do dziś
1325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-04-04 do dziś
1426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-04-04 do dziś
1527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-04-04 do dziś
1628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-04 do dziś
1730 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-04-04 do dziś
1831 PRODUKCJA MEBLI2011-04-04 do dziś
1932 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-04-04 do dziś
2033 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-04-04 do dziś
2141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-04 do dziś
2242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-04-04 do dziś
2345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-04-04 do dziś
2446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-04 do dziś
2547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-04 do dziś
2649 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2011-04-04 do dziś
2749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-04-04 do dziś
2850 TRANSPORT WODNY2011-04-04 do dziś
2952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-04-04 do dziś
3053 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2011-04-04 do dziś
3155 ZAKWATEROWANIE2011-04-04 do dziś
3256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-04-04 do dziś
3358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-04-04 do dziś
3459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-04-04 do dziś
3561 TELEKOMUNIKACJA2011-04-04 do dziś
3662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-04-04 do dziś
3763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-04-04 do dziś
3868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-04-04 do dziś
3970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-04-04 do dziś
4071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-04-04 do dziś
4173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-04-04 do dziś
4274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-04-04 do dziś
4377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-04-04 do dziś
4478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-04-04 do dziś
4579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-04-04 do dziś
4681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-04-04 do dziś
4782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-04-04 do dziś
4885 EDUKACJA2011-04-04 do dziś
4990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-04-04 do dziś
5093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-04-04 do dziś
5195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-04-04 do dziś
5296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.08.2007 -31.12.20082011-04-04 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów