BUDOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000287886
Numer REGON: 240708664
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/12173/21/705]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240708664 NIP 22208383732016-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA2008-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość PSZCZYNA kraj POLSKA 2019-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.08.2007 R., KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK, AKT SPORZĄDZIŁA: MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, REPERTORIUM A NR 6216/20072007-09-12 do dziś
205.12.2007 R. REP. A NR 11933/2007, KANCELARIA NOTARIALNA MIRELA RADWAN, 43-200 PSZCZYNA UL. KS. BP. BOGEDAINA 16, ZMIENIONO PAR. 3, DODANO PAR. 16 UST. 4 I 20 UST. 7, WYKREŚLONO Z PAR. 17 UST. 5 I UST. 11.2008-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBECZAŁA2008-01-16 do dziś
2. ImionaGERARD2008-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2008-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEGRZYK2016-02-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZENON2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-02-29 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-02-29 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-02-29 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-02-29 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-02-29 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-02-29 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-02-29 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-10-31 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-10-31 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-10-31 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
5data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2011 31.12.20112013-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 - 31.12.20082013-10-31 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-10-31 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-10-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
501.01.2011 31.12.20112013-10-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 - 31.12.20082013-10-31 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-10-31 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-10-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
501.01.2011 31.12.20112013-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów