METAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000287776
Numer REGON: 120534102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346915/21/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMETAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 33 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2007 KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 6, NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, REP. A NR 11811/20072007-09-05 do dziś
211.01.2012 R., REP. A 337/2012, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIANA § 2, § 7, § 15.2012-01-23 do dziś
305.08.2011 R., NOT. ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. PUŁASKIEGO 14, REP. A NR 6938/2011 -ZMIANA: § 8 UST. 1, § 92012-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2012-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAYLANE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3566929012010-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000160038 2010-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDHIA2007-09-05 do dziś
2. ImionaFEIZAL MOOSA2007-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKĘDZIERSKA2010-02-22 do dziś
2. ImionaJOANNA GABRIELA2010-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-02-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2012-01-23 do dziś
224 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2012-01-23 do dziś
324 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2012-01-23 do dziś
425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2012-01-23 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-01-23 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-01-23 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-23 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-23 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-01-23 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
2data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
3data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
4data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
7data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
8data złożenia 02.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
9data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
10data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów