EMSMAK - MACHLAŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000287774
Numer REGON: 300669047
Numer NIP: 6182076896
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392465/22/450]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSMAK MACHLAŃSCY SPÓŁKA JAWNA2007-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina GOŁUCHÓW miejscowość KOŚCIELNA WIEŚ2010-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIELNA WIEŚ ulica ZŁOTE ŁĄKI nr domu 1 nr lokalu 18 kod pocztowy 62-811 poczta KOŚCIELNA WIEŚ kraj POLSKA 2010-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 10.08.2007 R.2007-09-03 do dziś
202.01.2008 R., ANEKS NR 1 ZMIENIONO § 3 UMOWY -NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY.2008-01-30 do dziś
319.03.2008 R. -ZMIENIONO: § 6, § 7 -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2009-03-26 do dziś
422.02.2010 R. -ZMIENIONO: § 3 UST. 1, 2; § 6 UST. 1, 2; § 7; § 12 UST. 1.2010-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaJERZY MICHAŁ2007-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHLAŃSKI2007-09-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MIECZYSŁAW2007-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-09-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHLAŃSKA2007-09-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOANNA2007-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-09-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2007-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHLAŃSKI2007-09-03 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2007-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHLAŃSKA2007-09-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOANNA2007-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2010-04-22 do dziś
210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2010-04-22 do dziś
310 71 Z PRODUKCJA CHLEBA, PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH, CIAST I CIASTECZEK2010-04-22 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2010-04-22 do dziś
546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-04-22 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (CATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-04-22 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-22 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-04-22 do dziś
985 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2010-04-22 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów