TANK LOGISTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000287719
Numer REGON: 141089380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2008-09-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/25556/8/909]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK LOGISTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WILCZA nr domu 31 nr lokalu 1A kod pocztowy 00-544 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2007 R., MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ NR 55/73 LOKAL 33; REPERTORIUM A NR 14086/2007.2007-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOCKEDEY2007-09-05 do dziś
2. ImionaCHARLES MICHEL2007-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48 000 ZŁ2007-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOCKEDEY2008-09-12 do dziś
2. ImionaCHARLES MICHEL2008-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKAREK2007-09-05 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MARIAN2007-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2007-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2007-09-05 do dziś
250 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-09-05 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-09-05 do dziś
452 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-09-05 do dziś
555 HOTELE I RESTAURACJE2007-09-05 do dziś
660 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-09-05 do dziś
761 TRANSPORT WODNY2007-09-05 do dziś
862 TRANSPORT LOTNICZY2007-09-05 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-09-05 do dziś
1071 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-09-05 do dziś
1174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-09-05 do dziś
1227 PRODUKCJA METALI2007-09-05 do dziś
1374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-09-05 do dziś
1474 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2007-09-05 do dziś
1574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-09-05 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2007-09-05 do dziś
1774 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2007-09-05 do dziś
1874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-09-05 do dziś
1974 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-09-05 do dziś
2090 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2007-09-05 do dziś
2193 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-09-05 do dziś
2265 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2007-09-05 do dziś
2328 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-09-05 do dziś
2429 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-09-05 do dziś
2534 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2007-09-05 do dziś
2635 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2007-09-05 do dziś
2736 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-09-05 do dziś
2837 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-09-05 do dziś
2945 BUDOWNICTWO2007-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów