„ASTAR ABR” ALEKSANDER JĘDRZEJOWSKI, ROBERT DZIENDZIEL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000287601
Numer REGON: 070578606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-09-01
Sygnatura akt[RDF/235869/20/314]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070578606 NIP 54710195102007-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTAR ABR” ALEKSANDER JĘDRZEJOWSKI, ROBERT DZIENDZIEL SPÓŁKA JAWNA2007-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2007-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica ŚWIT nr domu 33 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2014-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 16 LIPCA 2007 R.2007-08-31 do dziś
201.07.2010 R. -ZMIANA § 42010-10-15 do dziś
31.01.2014., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 16.07.2007 R., UCHYLAJĄCEGO JEJ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2014-01-10 do dziś
412.03.2020 R.,- ZMIENIONO §4.2020-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-08-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „ASTAR ABR” SPÓŁKA CYWILNA JĘDRZEJOWSKI ALEKSANDER, DZIENDZIEL ROBERT Z DNIA 16.07.2007 R. PRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaALEKSANDER JĘDRZEJOWSKI JAKO WSPÓLNIK „ASTAR ABR” SPÓŁKA CYWILNA JĘDRZEJOWSKI ALEKSANDER, DZIENDZIEL ROBERT ORAZ ROBERT DZIENDZIEL JAKO WSPÓLNIK „ASTAR ABR” SPÓŁKA CYWILNA JĘDRZEJOWSKI ALEKSANDER, DZIENDZIEL ROBERT2007-08-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-08-31 do dziś
3. Numer w rejestrze4162, 10492007-08-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY JASIENICA, WÓJT GMINY CHYBIE2007-08-31 do dziś
5. Numer REGON0705786062007-08-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJOWSKI2007-08-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDER MICHAŁ2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIENDZIEL2007-08-31 do dziś
2. ImionaROBERT RAFAŁ2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2413823902014-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000342160 2014-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2413823902014-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000342160 2014-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJOWSKI2007-08-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDER MICHAŁ2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIENDZIEL2007-08-31 do dziś
2. ImionaROBERT RAFAŁ2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-10-15 do dziś
228 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2010-10-15 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-15 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-15 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-10-15 do dziś
626 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2020-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-27 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-03-27 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-03-27 do dziś
477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2020-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres ROK 20072008-07-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres ROK 20082009-07-14 do dziś
3data złożenia 07.05.2010 okres 2009 ROK2010-05-25 do dziś
4data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
5data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
6data złożenia 25.04.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
7data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
8data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
9data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
10data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
11data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20072008-07-14 do dziś
2ROK 20082009-07-14 do dziś
32009 ROK2010-05-25 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
61.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów