TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000287548
Numer REGON: 017270901
Numer NIP: 5252218385
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2024-04-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/18691/24/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017270901 NIP 52522183852008-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA2007-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 00-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120 LIPCA 2007 R., NOTARIUSZ JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 99 LOK. 3 W WARSZAWIE, REP. A NR 2520/2007.2007-08-31 do dziś
203.10.2008 R., REP. A NR 16646/2008 -NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY -KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI NOTARIUSZ, SŁAWOMIR STROJNY NOTARIUSZ, WIKTOR WĄGRODZKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-362 WARSZAWA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 ZMIENIONO § 7 DODANO § 15 UST. 2 I 3 DODANO § 29 UST. 2 PODPUNKT M)2008-11-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.12.2008 R., REP. A NR 20439/2008, ASESOR NOTARIALNY PATRYCJA WĄSOWSKA, ZASTĘPCA SŁAWOMIRA STROJNEGO -NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4. ZMIANY W STATUCIE: § 9 UST. 1 I 4, § 7, § 11, § 18 UST. 3, § 24 UST. 2, § 39 UST. 22008-12-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.10.2010 R., REP. A 16735/2010, SŁAWOMIR STROJNY -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4. ZMIANY W STATUCIE: § 11 UST. 5, § 21 UST. 1, § 342010-11-02 do dziś
526.06.2013 R., REPERTORIUM A NR 579/2013, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM BANASZEK, ADAM SZCZEPAŃSKI S.C., 00-634 WARSZAWA, UL. JAWORZYŃSKA 7/16. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W TREŚCI § 29 STATUTU.2013-09-25 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.08.2013 R., REPERTORIUM A NR 1026/2013, NOTARIUSZ ADAM BANASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK. 16, ZMIANA PARAGRAFÓW: 18 I 45 STATUTU SPÓŁKI2013-12-09 do dziś
725.04.2019R., REP. A NR 1666/2019, NOTARIUSZ ADAM SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 13 UST. 2 ZDANIE DRUGIE ORAZ § 21 UST. 3 ZDANIE DRUGIE STATUTU SPÓŁKI2019-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-08-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-08-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ZE SPÓŁKI „TAMEX OBIEKTY SPORTOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „TAMEX OBIEKTY SPORTOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 20 LIPCA 2007 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KUD, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 99 LOK. 3, REP. A NR 2519/2007.2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TAMEX OBIEKTY SPORTOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-08-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000018808 2007-08-31 do dziś
5. Numer REGON0172709012007-08-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1945000,00 ZŁ2008-12-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji194500002008-12-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2008-12-19 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1945000,00 ZŁ2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2007-08-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii185200002007-08-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-08-31 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2008-12-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9300002008-12-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-12-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-08-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES JEDNOOSOBOWO, LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYCKI2011-05-31 do dziś
2. ImionaROBERT2011-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBECKA2015-11-04 do dziś
2. ImionaEDYTA IWONA2011-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMUZYCZYSZYN2023-12-13 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2023-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-13 do dziś
21. NazwiskoBARTOS2023-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2023-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-13 do dziś
31. NazwiskoWRZESIŃSKI2023-12-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ERYK2023-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-13 do dziś
41. NazwiskoWYGLĄDAŁA2013-12-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2013-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-09 do dziś
51. NazwiskoWÓJCIK2007-08-31 do dziś
2. ImionaJANUSZ2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOBECKI2015-01-20 do dziś
2. ImionaKONRAD BOGUSŁAW2015-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryJEDNOOSOBOWA2015-01-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-17 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-17 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-12-17 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-12-17 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-12-17 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-12-17 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-12-17 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-12-17 do dziś
993 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2014-12-17 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.03.2008 okres 01.01.2007 -30.08.20072008-04-04 do dziś
2data złożenia 26.06.2008 okres 31.08.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
3data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
4data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
5data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
6data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
7data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
8data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
10data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
13data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
16data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
17data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
18data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
19data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta131.08.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -30.08.20072008-04-04 do dziś
231.08.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
1601.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -30.08.20072008-04-04 do dziś
231.08.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2024-04-04 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPI W DRODZE PRZEJĘCIA SPÓŁKI „NOVA SPORT” SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1) KSH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. POŁĄCZENIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZGODNIE Z ART. 515 §1 KSH ORAZ 516 §6 KSH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 14 LUTEGO 2024 STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA Z DNIA 21 MARCA 2024 ORAZ UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „NOVA SPORT” SP. Z O.O. Z DNIA 21 MARCA 2024 , 21.03.2024, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE2024-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów