„BUDOSTAL-1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000287538
Numer REGON: 120495684
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[RDF/299868/21/241]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120495684 NIP 67830228992008-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOSTAL-1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BAŁUCKIEGO nr domu 31 kod pocztowy 30-318 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 2 LIPCA 2007 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, DARIUSZ KOT NOTARIUSZE S.C., REPERTORIUM A NR 6265/20072007-08-31 do dziś
230.01.2008 R, REPERTORIUM A NR 1477/2008 NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2008-02-21 do dziś
307.07.2014 R. REP. A NR 4812/2014 NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MAZUR - KUŁAKOWSKA, MACIEJ KUŁAKOWSKI, MARCIN SOLAK S.C W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 6 I § 8.2014-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJ & J DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3566979102008-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000157087 2008-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000 ZŁ2014-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2008-02-21 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2008-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-09-18 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-09-18 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-09-18 do dziś
443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2019-09-18 do dziś
568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-09-18 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-18 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2019-09-18 do dziś
877 32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2019-09-18 do dziś
970 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.03.2008 okres 31.08.2007 -31.12.20072008-04-29 do dziś
2data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20092009-07-07 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
4data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
5data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
6data złożenia 01.08.2013 okres 2012 R.2013-10-04 do dziś
7data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-10-20 do dziś
8data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
9data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
10data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
11data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
14data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.08.2007 -31.12.20072008-04-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20092009-07-07 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
62012 R.2013-10-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-10-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.08.2007 -31.12.20072008-04-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20092009-07-07 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
62012 R.2013-10-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-10-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów