ASR LOGISTIC GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000287533
Numer REGON: 320404876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/18076/20/230]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASR LOGISTIC GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina MYŚLIBÓRZ miejscowość MYŚLIBÓRZ2007-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość MYŚLIBÓRZ ulica ŁUŻYCKA nr domu 30 kod pocztowy 74-300 poczta MYŚLIBÓRZ kraj POLSKA 2007-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.07.2007 R., NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, REPERTORIUM A NR 5298/20072007-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYN2007-08-31 do dziś
2. ImionaZBYSZKO RYSZARD2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ2009-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYN2008-08-11 do dziś
2. ImionaZBYSZKO RYSZARD2008-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCIAMI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2020-10-06 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2020-10-06 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-07 do dziś
2data złożenia 05.03.2012 okres 2008 ROK2012-05-18 do dziś
3data złożenia 05.03.2012 okres 2009 ROK2012-05-18 do dziś
4data złożenia 05.03.2012 okres 2010 ROK2012-05-18 do dziś
5data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-28 do dziś
6data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-28 do dziś
7data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-28 do dziś
8data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-28 do dziś
9data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-28 do dziś
10data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
11data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
12data złożenia 21.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-07 do dziś
22008 ROK2012-05-18 do dziś
32009 ROK2012-05-18 do dziś
42010 ROK2012-05-18 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-28 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-07 do dziś
22008 ROK2012-05-18 do dziś
32009 ROK2012-05-18 do dziś
42010 ROK2012-05-18 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-28 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów