ART-VECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000287527
Numer REGON: 300720720
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-01-08
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/27636/20/488]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART-VECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość SOWINIEC2007-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SOWINIEC ulica SOWINIEC nr domu 1 kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2007-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.06.2007 R., NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4826/2007.2007-08-31 do dziś
224.10.2007 R.(REP. A NR 7621/2007)NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO § 2, § 3, § 9 UMOWY SPÓŁKI2007-11-29 do dziś
316.12.2010 R., REP. A NR 8486/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. RATAJCZAKA 35, ZMIENIONO TREŚĆ § 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-01-07 do dziś
422.12.2020R., REP. A NR 5920/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA KLAUDIA KUBISZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSZMIAN2020-11-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WYŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSZMIAN2020-11-30 do dziś
2. ImionaJOANNA2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2015-06-09 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH2015-06-09 do dziś
363 99 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2015-06-09 do dziś
466 19 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-09 do dziś
573 1 REKLAMA2015-06-09 do dziś
664 19 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-09 do dziś
764 99 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-09 do dziś
866 11 ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM2015-06-09 do dziś
972 1 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2008 okres 31.08.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
2data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
3data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
4data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
5data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
6data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
7data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
8data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
9data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
11data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.08.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
201.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.08.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
201.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów