GREEN CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000287346
Numer REGON: 141100809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-11-20
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24485/19/303]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGREEN CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość KARTUZY2019-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KARTUZY ulica UL. MŚCIWOJA II nr domu 28A kod pocztowy 83-300 poczta KARTUZY kraj POLSKA 2019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.2007 R., REP. A NR 5827/2007, NOTARIUSZ GRAŻYNA CYLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 9,2007-08-28 do dziś
209.05.2018 R., REP. A NR 1647/2018, KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENY HANDZLIK W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 3, § 6 USTĘP 2 UMOWY SPÓŁKI + TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-05-30 do dziś
302.10.2019R., REPERTORIUM A 7228/2019, NOTARIUSZ MARTA WIERUCKA - ZMIANA §32019-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARDAVS2019-11-20 do dziś
2. ImionaIGORS2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2007-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARDAVS2019-11-20 do dziś
2. ImionaIGORS2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-05-30 do dziś
268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-05-30 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-05-30 do dziś
482 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-05-30 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-05-30 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-05-30 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-05-30 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-05-30 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2008 okres 01.08.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
2data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
3data złożenia 24.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-13 do dziś
4data złożenia 09.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-18 do dziś
5data złożenia 27.02.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-08 do dziś
6data złożenia 14.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-20 do dziś
7data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
8data złożenia 17.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-24 do dziś
9data złożenia 04.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-11 do dziś
10data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-07 do dziś
11data złożenia 02.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-04-13 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-03-18 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-03-08 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-03-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-04-13 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-03-18 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-03-08 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-03-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów