APTEKI SOKAL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000287331
Numer REGON: 300675295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-22
Sygnatura akt[RDF/552115/23/53]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI SOKAL SPÓŁKA JAWNA2007-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2007-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 20 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2007-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.07.2007 R.2007-08-30 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DNIA 15.12.2010 R. ZMIENIONO: § 6 I § 7 UMOWY SPÓŁKI.2011-03-11 do dziś
3UCHWAŁĄ Z DNIA 30.06.2016R. ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKAL2007-08-30 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKAL2007-08-30 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2007-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKAL2007-08-30 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKAL2007-08-30 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-11 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-03-11 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-03-11 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-20 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-20 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-10-20 do dziś
481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-10-20 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-10-20 do dziś
680 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
3data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
5data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
8data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
10data złożenia 22.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów