CITY POINT 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000287293
Numer REGON: 240706694
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2019-07-15
Sygnatura akt[RDF/161888/19/901]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240706694 NIP 63426477422008-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCITY POINT 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2014-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica SŁOWACKIEGO nr domu 37 kod pocztowy 40-093 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 SIERPIEŃ 2007 R., NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 6701/20072007-09-25 do dziś
222 LISTOPADA 2007 R., REP. A NR 10.204/2007, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, ZMIANA: PAR. 8 UST. 1, PAR. 20 UST. 2 ORAZ PAR. 22 UST. 12008-01-08 do dziś
314 MARCA 2008 R. REP. A NR 2835/2008 ASESOR NOTARIALNY MARCIN ONICHIMOWSKI -ZASTEPCA NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO M.GREGORCZYK S.C. W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA PAR. 8 UST. 1, PAR. 92008-04-08 do dziś
422 STYCZNIA 2009 R., REP. „A” 754/2009, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, ZMIENIONO PAR. 32009-02-06 do dziś
526 MAJA 2009 R. REP: „A” 5502/2009, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, ZMIENIONO PAR. 8 UST. 12009-07-16 do dziś
627.09.2012 R. REP. A NR 7901/2012, NOTARIUSZ ALEKSANDRA GRAMAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE, RYNEK 12 ZMIANA: PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2012-10-12 do dziś
729.05.2012 R. REP. A NR 1174/2012, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA PAR. 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2012-11-27 do dziś
811.07.2014, REPERTORIUM A NR 4932/2014, DR PIOTR MARQUARDT KANCELARIA NOTARIALNA 40-057 KATOWICE, UL.PCK 10/2 ZMIANA PAR. 2 ORAZ PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2014-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSILESIA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2008-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2404808472008-01-08 do dziś
4. Numer KRS0000265462 2008-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.585 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.585.000,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3650000,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITRAS2012-10-12 do dziś
2. ImionaMAREK LESZEK2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2012-10-12 do dziś
208 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-10-12 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-10-12 do dziś
424 PRODUKCJA METALI2012-10-12 do dziś
525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-10-12 do dziś
627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-10-12 do dziś
728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-12 do dziś
835 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-10-12 do dziś
937 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-10-12 do dziś
1038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-10-12 do dziś
1139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-10-12 do dziś
1241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-10-12 do dziś
1342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-10-12 do dziś
1443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-10-12 do dziś
1545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-10-12 do dziś
1646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-10-12 do dziś
1747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-10-12 do dziś
1849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-10-12 do dziś
1952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-10-12 do dziś
2055 ZAKWATEROWANIE2012-10-12 do dziś
2156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-10-12 do dziś
2271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-12 do dziś
2372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-10-12 do dziś
2473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-10-12 do dziś
2574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-10-12 do dziś
2677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-10-12 do dziś
2781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-10-12 do dziś
2882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-10-12 do dziś
2985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-10-12 do dziś
3095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-10-12 do dziś
3196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-10-12 do dziś
3258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-11-06 do dziś
3364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-06 do dziś
3466 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-11-06 do dziś
3568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-11-06 do dziś
3670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-30 do dziś
2data złożenia 15.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
3data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009-30.12.20092010-05-19 do dziś
4data złożenia 17.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-08 do dziś
5data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
6data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
7data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
8data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
9data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
10data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
11data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-07-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
301.01.2009-30.12.20092010-05-19 do dziś
42010 ROK2011-07-08 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-07-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
301.01.2009-30.12.20092010-05-19 do dziś
42010 ROK2011-07-08 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów