VENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000286993
Numer REGON: 120525333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-01-27
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/1151/22/186]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA2014-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBINIA kraj POLSKA 2017-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2007 R., REP. A NR 2987/2007, NOTARIUSZ DAGMARA SKOWROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JAWORZNIE PRZY UL. SĄDOWEJ 5.2007-08-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 ROKU - REPERTORIUM A NR 6242/2013, NOTARIUSZ DAGMARA SKOWROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 64/2 - ZMIANA: § 2, § 3, § 7 Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI OZNACZONEJ KODEM PKD 65 TJ.: UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2014-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZEK2016-11-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51 000,00 ZŁ2016-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2007-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA SIĘ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy109 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-01-07 do dziś
210 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2014-01-07 do dziś
310 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH2014-01-07 do dziś
410 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2014-01-07 do dziś
510 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-01-07 do dziś
611 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-01-07 do dziś
716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-01-07 do dziś
817 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2014-01-07 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-01-07 do dziś
1022 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-01-07 do dziś
1123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-01-07 do dziś
1225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-01-07 do dziś
1326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-01-07 do dziś
1427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-01-07 do dziś
1528 1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2014-01-07 do dziś
1628 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2014-01-07 do dziś
1729 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-01-07 do dziś
1830 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-01-07 do dziś
1931 PRODUKCJA MEBLI2014-01-07 do dziś
2033 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-01-07 do dziś
2135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-01-07 do dziś
2238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-01-07 do dziś
2339 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-01-07 do dziś
2443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-01-07 do dziś
2545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-01-07 do dziś
2646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-07 do dziś
2747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-01-07 do dziś
2849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-01-07 do dziś
2950 TRANSPORT WODNY2014-01-07 do dziś
3052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-01-07 do dziś
3153 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-01-07 do dziś
3255 ZAKWATEROWANIE2014-01-07 do dziś
3356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-01-07 do dziś
3458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-01-07 do dziś
3559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-01-07 do dziś
3661 TELEKOMUNIKACJA2014-01-07 do dziś
3762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-01-07 do dziś
3863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-01-07 do dziś
3964 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-07 do dziś
4066 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-01-07 do dziś
4168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-01-07 do dziś
4269 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-01-07 do dziś
4370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-01-07 do dziś
4471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-07 do dziś
4572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-01-07 do dziś
4673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-07 do dziś
4777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-01-07 do dziś
4878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-01-07 do dziś
4981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-01-07 do dziś
5082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-01-07 do dziś
5185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-01-07 do dziś
5285 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-01-07 do dziś
5395 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-01-07 do dziś
5496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2009 okres 19.07.2007-31.12.20072009-06-25 do dziś
2data złożenia 05.12.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-12-28 do dziś
3data złożenia 30.09.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-10-17 do dziś
4data złożenia 30.09.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-10-17 do dziś
5data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-27 do dziś
6data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-27 do dziś
7data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
8data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.07.2007-31.12.20072009-06-25 do dziś
201.01.2009-31.12.20092011-12-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092011-12-28 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-10-17 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-10-17 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów