TANEL ELEKTRONIKA I INFORMATYKA, GRZEGORZ TANNENBERG, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000286908
Numer REGON: 240716764
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-01-03
Sygnatura akt[RDF/576061/24/582]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANEL ELEKTRONIKA I INFORMATYKA, GRZEGORZ TANNENBERG, SPÓŁKA JAWNA2007-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2007-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica KOPERNIKA nr domu 121 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2007-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.07.2007 R. 12.08.2007 R. ZMIENIONO § 2 UST. 12007-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANNENBERG2007-08-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2007-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANNENBERG2007-08-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSO AKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2007-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANNENBERG2007-08-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2007-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANNENBERG2007-08-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-08-24 do dziś
233 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2007-08-24 do dziś
372 INFORMATYKA2007-08-24 do dziś
473 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2007-08-24 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-08-24 do dziś
652 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-24 do dziś
752 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2007-08-24 do dziś
880 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2007-08-24 do dziś
974 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2007-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 24.08.2007 DO 31.12.20072019-09-06 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-09-06 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-09-06 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-09-06 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-09-06 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-09-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-09-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-09-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-11 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-14 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-02 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów