M WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000286851
Numer REGON: 120525706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/258007/20/461]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1205257062011-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaM WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM2014-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość OŚWIĘCIM ulica KOSZYKOWA nr domu 67 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 2014-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 CZERWCA 2007 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ DOROTA MITKA, REPERTORIUM A NR 2995/2007 -UMOWA SPÓŁKI2007-08-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN.21.06.2011 R. REP. A NR 2215/2011, NOTARIUSZ DOROTA MITKA, KANC. NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. LUBICZ NR 3, ZMIANA: § 1, § 16, § 26 PKT 5), 6), 17), § 27-31 (USUNIĘTE), § 33 UST. 3 § 33 UST. 5 AKT NOTARIALNY Z DN.08.07.2011 R. REP. A NR 2496/2011, NOTARIUSZ DOROTA MITKA, KANC.NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. LUBICZ NR 3, ZMIANA § 52011-08-16 do dziś
327.05. 2014 R., REPERTORIUM A NR 1990/2014, NOTARIUSZ DOROTA MITKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 1, § 2, § 5 UST. 1 PKT. 12-23, § 102014-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2007-08-24 do dziś
2. ImionaJAN2007-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36 015,00 ZŁ2017-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOJCZYK2011-08-16 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2011-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 435,00 ZŁ2017-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51450,00 ZŁ2007-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PRZYJMOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JENOOSOBOWO.2007-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNĘK2014-06-11 do dziś
2. ImionaBARBARA URSZULA2014-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-08-16 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-08-16 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-08-16 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-08-16 do dziś
547 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-11 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-06-11 do dziś
758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-06-11 do dziś
859 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-06-11 do dziś
964 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-06-11 do dziś
1058 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2017-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2011 okres 18.07.2007 R. -31.12.2008 R.2011-04-29 do dziś
2data złożenia 14.04.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-29 do dziś
3data złożenia 14.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
4data złożenia 13.02.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-07 do dziś
5data złożenia 13.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-07 do dziś
6data złożenia 13.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-07 do dziś
7data złożenia 29.10.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
8data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
9data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.07.2007 R. -31.12.2008 R.2011-04-29 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-29 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-07 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.07.2007 R. -31.12.2008 R.2011-04-29 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-29 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-07 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów