HILLBILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000286726
Numer REGON: 141089284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2007-08-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/24308/7/830]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILLBILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FASOLOWA nr domu 31A kod pocztowy 02-482 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.07.2007 R. DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A-6742/2007.2007-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODNICKI2007-08-20 do dziś
2. ImionaTYMON GRZEGORZ2007-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH2007-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJUL2007-08-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD ROBERT2007-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2007-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPREDD TRADING LIMITED2007-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2007-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2007-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJUL2007-08-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD ROBERT2007-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-08-20 do dziś
274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-08-20 do dziś
374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-08-20 do dziś
474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-08-20 do dziś
574 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-08-20 do dziś
674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-08-20 do dziś
774 40 Z REKLAMA2007-08-20 do dziś
874 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-20 do dziś
974 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-20 do dziś
1052 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-08-20 do dziś
1164 20 TELEKOMUNIKACJA2007-08-20 do dziś
1270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-20 do dziś
1370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-20 do dziś
1471 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-08-20 do dziś
1572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-08-20 do dziś
1672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-08-20 do dziś
1772 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów