ATRII - STUDIO MEBLI KUCHENNYCH - M. MAŃK I K. SIECZKA, SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000286414
Numer REGON: 141075460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-08-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38759/18/535]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaATRII - STUDIO MEBLI KUCHENNYCH - M. MAŃK I K. SIECZKA, SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2018-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FASOLOWA nr domu 23 nr lokalu 25 kod pocztowy 02-482 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 17.07.20072007-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃK2007-08-10 do dziś
2. ImionaMARZENA2007-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-08-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIECZKA2007-08-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2007-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-08-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-10 do dziś
252 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2007-08-10 do dziś
352 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-08-10 do dziś
452 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2007-08-10 do dziś
552 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.08.2008 okres 16.08.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
2data złożenia 16.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.08.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiWYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, PRZEZ JEDNEGO Z DWÓCH WSPÓLNIKÓW., 24.06.20112018-08-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI PODMIOTU2018-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIECZKA2018-08-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościWYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, PRZEZ JEDNEGO Z DWÓCH WSPÓLNIKÓW., 24.06.20112018-08-06 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów