GRUPPONE ESTABLISHMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000286351
Numer REGON: 021151292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2007-08-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/11003/7/302]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPPONE ESTABLISHMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica SYCOWSKA nr domu 44 kod pocztowy 51-319 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2006 R., NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 18/19, REPERTORIUM A NR 22193/2006.2007-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPPONE ESTABLISHMENT2007-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCY: A. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU, BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE, B. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST: -PREZES ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO -PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, BĄDŹ PROKURENTEM.2007-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELGER2007-08-10 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2007-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2007-08-10 do dziś
274 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-08-10 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-10 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-10 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-10 do dziś
670 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-08-10 do dziś
770 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-08-10 do dziś
874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-08-10 do dziś
974 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-08-10 do dziś
1074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów