AS BUD-PROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000286276
Numer REGON: 011569881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392760/22/63]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011569881 NIP 52900087962007-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAS BUD-PROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 34434 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2007-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2010-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica CZAJEWICZA nr domu 8 nr lokalu 8 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2010-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.07.1930, NOTARIUSZ POMYKALSKI W WARSZAWIE, N-581 09.07.2007, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA PIĄTEK W WARSZAWIE PRZY UL. KARATOWEJ 7, REP. 3630/2007; NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI2007-08-14 do dziś
2PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 LISTOPADA 2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ JAROSŁAWA PLUTĘ NOTARIUSZA W PIASECZNIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 10 ZA NR REPERTORIUM A NR 7793/2010. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/04.11.2010 ZMIENIONO TREŚĆ NASTEPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STATUTU SPÓŁKI: PAR. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16. WYKREŚLONO PARAGRAFY -17, 18, 19 UMOWY SPÓŁKI.2010-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIK2010-12-22 do dziś
2. ImionaANTONI2010-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.000 ZŁ /JEDEN MILION CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2012-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1600000,00 ZŁ2012-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEO CŻŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKE SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2010-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIK2010-12-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2010-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-12-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-12-22 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-12-22 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-12-22 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-12-22 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-12-22 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-12-22 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-12-22 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-12-22 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-12-22 do dziś
1177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-12-22 do dziś
1277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-12-22 do dziś
1377 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2010-12-22 do dziś
1477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-22 do dziś
1581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-12-22 do dziś
1681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-12-22 do dziś
1781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-12-22 do dziś
1881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-12-22 do dziś
1981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-12-22 do dziś
2082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-22 do dziś
2196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-22 do dziś
2243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-12-22 do dziś
2343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-12-22 do dziś
2477 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2010-12-22 do dziś
2541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-12-22 do dziś
2641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-12-22 do dziś
2742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-12-22 do dziś
2842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-12-22 do dziś
2942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-12-22 do dziś
3042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-12-22 do dziś
3142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-12-22 do dziś
3242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-12-22 do dziś
3342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-22 do dziś
3443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-12-22 do dziś
3543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-12-22 do dziś
3643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-12-22 do dziś
3743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-12-22 do dziś
3843 31 Z TYNKOWANIE2010-12-22 do dziś
3943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-12-22 do dziś
4043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-12-22 do dziś
4143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-12-22 do dziś
4243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-12-22 do dziś
4343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-12-22 do dziś
4443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-22 do dziś
4546 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-12-22 do dziś
4646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-12-22 do dziś
4746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-12-22 do dziś
4846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-12-22 do dziś
4946 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2010-12-22 do dziś
5046 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-12-22 do dziś
5146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-12-22 do dziś
5246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-12-22 do dziś
5346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-12-22 do dziś
5446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-12-22 do dziś
5546 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-12-22 do dziś
5646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-12-22 do dziś
5746 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-12-22 do dziś
5846 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2010-12-22 do dziś
5946 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-12-22 do dziś
6046 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2010-12-22 do dziś
6146 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-12-22 do dziś
6246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-12-22 do dziś
6346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-12-22 do dziś
6446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-12-22 do dziś
6546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-12-22 do dziś
6646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-12-22 do dziś
6746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-12-22 do dziś
6846 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-12-22 do dziś
6964 92 Z POZOSTALE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-12-22 do dziś
7068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-12-22 do dziś
7168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.09.2008 okres ROK OBROTOWY 20072008-09-24 do dziś
2data złożenia 26.07.2011 okres 20102011-08-11 do dziś
3data złożenia 11.07.2012 okres 20112012-08-03 do dziś
4data złożenia 28.06.2013 okres 20122013-07-19 do dziś
5data złożenia 26.11.2013 okres 20082013-12-14 do dziś
6data złożenia 26.11.2013 okres 20092013-12-14 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
10data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11data złożenia 29.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
12data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-03 do dziś
13data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
14data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
15data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK OBROTOWY 20072008-09-24 do dziś
220102011-08-11 do dziś
320112012-08-03 do dziś
420122013-07-19 do dziś
520082013-12-14 do dziś
620092013-12-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120102011-08-11 do dziś
220112012-08-03 do dziś
320122013-07-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów