DOLNOŚLĄSKA GRUPA PRASOWA OBSERWATOR PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000286260
Numer REGON: 020549118
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2007-08-09
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14813/7/644]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA GRUPA PRASOWA OBSERWATOR PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica OPOLSKA nr domu 11-19 kod pocztowy 55-010 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2007 R., NOTARIUSZ BARBARA KIEŁBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE, PL. ŚW. M.M. KOLBEGO NR 3, REPERTORIUM A NR 6356/2007.2007-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEPKE2007-08-09 do dziś
2. ImionaLESZEK JERZY2007-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKOWSKA2007-08-09 do dziś
2. ImionaTERESA ALICJA2007-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROWSKI2007-08-09 do dziś
2. ImionaZENON2007-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego65000,00 ZŁ2007-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport165000,00 ZŁ2007-08-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, B) W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROWSKI2007-08-09 do dziś
2. ImionaZENON2007-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKEPKE2007-08-09 do dziś
2. ImionaLESZEK JERZY2007-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-08-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 12 Z WYDAWANIE GAZET2007-08-09 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-09 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-09 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-09 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-08-09 do dziś
622 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-09 do dziś
774 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2007-08-09 do dziś
874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-08-09 do dziś
974 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-08-09 do dziś
1074 40 Z REKLAMA2007-08-09 do dziś
1174 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2007-08-09 do dziś
1274 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2007-08-09 do dziś
1374 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów