„TAPOK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000286174
Numer REGON: 300782157
Numer NIP: 6172164713
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509335/23/299]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAPOK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość CIELCZA2007-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość CIELCZA ulica PIASKOWA nr domu 21 kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2007-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.2007 R., NOTARIUSZ JOANNA JAŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KÓRNIKU, UL. POZNAŃSKA 17A, REP. A NR 3222/20072007-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAY2007-08-13 do dziś
2. ImionaSTEPHANE MARIE2007-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 630.000,00 ZŁ2017-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCEWICZ2007-08-13 do dziś
2. ImionaJERZY2007-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 287.000,00 ZŁ2007-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCEWICZ2007-08-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2007-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ2007-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 ZŁ2007-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport170000,00 ZŁ2007-08-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2007-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCEWICZ2014-08-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO2007-08-13 do dziś
215 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT2007-08-13 do dziś
315 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2007-08-13 do dziś
415 9 PRODUKCJA NAPOJÓW2007-08-13 do dziś
522 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2007-08-13 do dziś
624 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW2007-08-13 do dziś
724 2 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2007-08-13 do dziś
824 3 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2007-08-13 do dziś
924 6 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH2007-08-13 do dziś
1026 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU2007-08-13 do dziś
1126 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH2007-08-13 do dziś
1201 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2007-08-13 do dziś
1326 8 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2007-08-13 do dziś
1429 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2007-08-13 do dziś
1529 3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2007-08-13 do dziś
1629 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2007-08-13 do dziś
1729 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2007-08-13 do dziś
1845 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-08-13 do dziś
1945 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-08-13 do dziś
2045 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-08-13 do dziś
2145 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-08-13 do dziś
2245 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-08-13 do dziś
2301 3 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2007-08-13 do dziś
2451 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2007-08-13 do dziś
2551 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2007-08-13 do dziś
2651 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2007-08-13 do dziś
2751 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-08-13 do dziś
2851 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2007-08-13 do dziś
2951 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2007-08-13 do dziś
3051 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-08-13 do dziś
3152 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-08-13 do dziś
3252 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-08-13 do dziś
3352 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-08-13 do dziś
3401 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2007-08-13 do dziś
3552 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-08-13 do dziś
3655 1 HOTELE2007-08-13 do dziś
3755 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2007-08-13 do dziś
3855 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2007-08-13 do dziś
3955 4 BARY2007-08-13 do dziś
4055 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2007-08-13 do dziś
4160 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2007-08-13 do dziś
4263 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-08-13 do dziś
4363 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2007-08-13 do dziś
4463 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-08-13 do dziś
4515 1 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2007-08-13 do dziś
4663 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2007-08-13 do dziś
4770 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-13 do dziś
4870 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-08-13 do dziś
4970 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-08-13 do dziś
5071 10 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-08-13 do dziś
5171 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2007-08-13 do dziś
5271 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-08-13 do dziś
5372 3 PRZETWARZANIE DANYCH2007-08-13 do dziś
5472 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-08-13 do dziś
5574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-08-13 do dziś
5615 2 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW RYBACTWA2007-08-13 do dziś
5774 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-08-13 do dziś
5874 4 REKLAMA2007-08-13 do dziś
5974 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-13 do dziś
6015 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW2007-08-13 do dziś
6115 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2007-08-13 do dziś
6215 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2007-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2009 okres 01.03.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
3data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
4data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
5data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-16 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
7data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
8data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
9data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
10data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
11data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
12data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
13data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
14data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
15data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów