„TAMKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000286128
Numer REGON: 141068796
Numer NIP: 5222858772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27375/21/71]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAMKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KIERMASZOWA nr domu 4/4 A nr lokalu 4 kod pocztowy 01-364 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 10.05.2007 R. REP. A NR 7819/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO RENATĘ IZDEBSKĄ-SKWARĘ, ZSTĘPCĘ MAGDALENY PRONIEWICZ, KN W WARSZAWIE AKT NOTARIALNY Z 19.07.2007 R. REP. A NR 12817/2007 PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ PRONIEWICZ W JEJ KANCELARII W WARSZAWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY -§ 6, § 7, § 82007-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIĘŻOPOLSKI2007-08-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2007-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANDZIEJ JEŻYNA2007-08-07 do dziś
2. ImionaMARZENA HANNA2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2007-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO PONAD DWÓCH CZŁONKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2007-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIĘŻOPOLSKI2007-08-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANDZIEJ JEŻYNA2007-08-07 do dziś
2. ImionaMARZENA HANNA2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 1 PRZEDSZKOLA I SZKOLNICTWO PODSTAWOWE2007-08-07 do dziś
280 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2007-08-07 do dziś
345 BUDOWNICTWO2007-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów