CUKIERNIA „ZAKOLE” MICHAŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000285685
Numer REGON: 320392110
Numer NIP: 8513027304
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-02-16
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3484/23/800]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2007-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „ZAKOLE” MICHAŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2007-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2007-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica ZAKOLE nr domu 3 A kod pocztowy 71-454 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2007-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 LIPCA 2007 R.; SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA CEZAREGO BORYSA POTAMANA W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE; REP. A NR 7044/2007.2007-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOJMAŃSKI2007-07-31 do dziś
2. ImionaHENRYK2007-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000 ZŁ2007-07-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ2007-07-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2007-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2007-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2007-07-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWA (TYLKO KOMPLEMENTARIUSZ)2007-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2007-07-31 do dziś
251 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2007-07-31 do dziś
352 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2007-07-31 do dziś
452 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów