„ASTRA PATROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000285545
Numer REGON: 160144189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2020-12-15
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/9962/20/278]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 160144189 NIP 75429104522010-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA PATROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2015-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. JÓZEFA HALLERA nr domu 5B nr lokalu 7 kod pocztowy 45-867 poczta OPOLE kraj POLSKA 2015-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.07.2007 R. NOTARIUSZ PIOTR STASZ KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 2965/20072007-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEPRZECKI2007-07-30 do dziś
2. ImionaROMAN PIOTR2007-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, - ZŁ2007-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.2007-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEPRZECKI2007-07-30 do dziś
2. ImionaROMAN PIOTR2007-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNIEPRZECKA2007-07-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BOŻENA2007-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-07-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-10-23 do dziś
281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.12.2009 okres 30.07.2007 -31.12.20072010-02-03 do dziś
2data złożenia 31.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-03 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
4data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
5data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-06 do dziś
6data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
7data złożenia 16.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-23 do dziś
8data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
9data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
10data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14data złożenia 23.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
15data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.07.2007 -31.12.20072010-02-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-02-03 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-06 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.07.2007 -31.12.20072010-02-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-02-03 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-06 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-11-012020-12-15 do dziś