HH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000285144
Numer REGON: 220443595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-05-10
Sygnatura akt[RDF/290690/21/375]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220443595 NIP 58621960672007-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2020-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 241 nr lokalu 13 kod pocztowy 81-521 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 27.06.2007 PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA OGIEGŁO W KANCELARII NOTARIALNEJ WITOLDA OGIEGŁO W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NUMER 8567/2007.2007-07-19 do dziś
220.11.2009, REP. A NR 12353/2009, WITOLD OGIEGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA PARAGRAFU 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2010-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRISTIANSEN2007-07-19 do dziś
2. ImionaKNUT HARALD2007-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2007-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHH-HOLDING EHF2007-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH2007-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILMARSSON2007-10-09 do dziś
2. ImionaHILMAR2007-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRISTIANSEN2010-02-09 do dziś
2. ImionaKNUT HARALD2010-02-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2010-02-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-10-19 do dziś
2data złożenia 02.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-10 do dziś
3data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
4data złożenia 29.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-08 do dziś
5data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
6data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
7data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
8data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
10data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
11data złożenia 20.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
12data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
13data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008-31.12.20082009-10-19 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-12-10 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-11-08 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008-31.12.20082009-10-19 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-12-10 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-11-08 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów