A-6 MEDICAL CENTER SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000285115
Numer REGON: 220467093
Numer NIP: 8513116404
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-07-12
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9172/19/817]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2204670932010-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-6 MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina KOŁBASKOWO miejscowość KOŁBASKOWO2010-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŁBASKOWO nr domu 124 kod pocztowy 72-001 poczta KOŁBASKOWO kraj POLSKA 2010-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2007 R. KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNICACH, NOTARIUSZ JANUSZ KOŁYSZKO, REP. A NR 3031/20072007-07-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 24.03.2010 ROKU, REPERTORIUM „A” NUMER 936/2010, NOTARIUSZ JANUSZ KOŁYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ JADWIGA SZULC-KOŁYSZKO, NOTARIUSZ JANUSZ KOŁYSZKO, 89-600 CHOJNICE, UL. KOŚCIUSZKI 21/2, ZMIANA PAR. 2, 3, 6 UMOWY SPÓŁKI2010-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁASZEWSKI2007-07-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STEFAN2007-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ2010-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2007-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA SAMOISTNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)2007-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2010-04-28 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2010-04-28 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-04-28 do dziś
486 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2010-04-28 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-04-28 do dziś
686 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2010-04-28 do dziś
786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-04-28 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-04-28 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-28 do dziś
1047 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-28 do dziś
1147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-28 do dziś
1247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-04-28 do dziś
1347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-28 do dziś
1447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-28 do dziś
1549 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-04-28 do dziś
1649 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2010-04-28 do dziś
1751 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2010-04-28 do dziś
1856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-04-28 do dziś
1935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-04-28 do dziś
2035 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-04-28 do dziś
2135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-04-28 do dziś
2268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-28 do dziś
2368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów