DNG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000284975
Numer REGON: 220460926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-03-22
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/2895/17/866]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2009-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 116 nr lokalu 7 kod pocztowy 81-824 poczta SOPOT kraj POLSKA 2009-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 GRUDNIA 2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ ZAPARTY W KANCELARII W GDAŃSKU, 80-394, UL. KOŁOBRZESKA NR 30, REP. A NR 2678/2006.2007-07-17 do dziś
214.12.2009 REP. A NR 8013/2009 NOT.AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOT.W GDAŃSKU ZMIENIONO § § 3 I 7 UMOWY SPÓŁKI USTALONO TEKST JEDNOLITY2009-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„NAVIMOR INTER-TRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1904880142007-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000080674 2007-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2007-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILCH2007-07-17 do dziś
2. ImionaMARCIN MIECZYSŁAW2007-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2007-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-12-31 do dziś
225 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2009-12-31 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-31 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-12-31 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-12-31 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-12-31 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2009-12-31 do dziś
856 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-31 do dziś
949 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-12-31 do dziś
1064 91 Z LEASING FINANSOWY2009-12-31 do dziś
1168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-31 do dziś
1271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-31 do dziś
1373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2008 okres 15.09.2007-31.12.20072008-08-26 do dziś
2data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-07 do dziś
3data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
4data złożenia 04.07.2011 okres 0101.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120072008-08-26 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-09-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
40101.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120072008-08-26 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-09-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
40101.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów