INTAKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000284925
Numer REGON: 020553999
Numer NIP: 8951885924
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-03-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/3476/23/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0205539992007-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WOLBROMSKA nr domu 18 nr lokalu 1B kod pocztowy 53-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 05.07.2007 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11 PRZEZ NOTARIUSZA JANINĘ JARZĄBEK, REP. A NR 4755/20072007-08-02 do dziś
212.07.2018 R., REP. A NR 2886/2018, NOTARIUSZ BEATA MIZIA - MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOMANDORSKIEJ 53/2B ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 6 UST. 3, § 8, § 16 UST. 4, § 20 UMOWY SPÓŁKI2018-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARTIN2017-02-15 do dziś
2. ImionaANNA ALEKSANDRA2017-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały475 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2017-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A). JEŻELI ZARZĄD LICZY JEDNĄ OSOBĘ, TO TA OSOBA BEZ OGRANICZEŃ, B). JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ OSÓB TO PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DO KWOTY 100 000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNOOSOBOWO LUB BEZ OGRANICZEŃ DWUOSOBOWO.2007-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMARTIN2019-05-15 do dziś
2. ImionaANNA ALEKSANDRA2019-05-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-05-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2017-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2018-07-26 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-07-26 do dziś
352 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2018-07-26 do dziś
452 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2018-07-26 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-07-26 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-07-26 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-07-26 do dziś
852 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2018-07-26 do dziś
952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2018-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 02.08.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
2data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
3data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
5data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
6data złożenia 06.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
7data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
8data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
9data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
10data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
11data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.08.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
301.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.08.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
301.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARGOŃSKA2023-03-23 do dziś
2. ImionaELIZA2023-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-23 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GDYNI VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY , SYGN. AKT VI GC 786/19, O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC, DLA INTAKTON SP. Z O.O. W SPRAWIE Z POWÓDZTWA CEFETRA POLSKA SPÓŁKA Z O.O.2023-03-23 do dziś
6. Data powołania kuratora03.12.20202023-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaODROBIŃSKA2023-03-23 do dziś
2. ImionaAGATA2023-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-23 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 25,05,2022R. SYGN. AKT XVII GNC 5652/19 O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC DLA POZWANEGO INTAKTON SP. Z O.O. CELEM REPREZENTOWANIA POZWANEGO W SPRAWIE O ZAPŁATĘ Z POWÓDZTWA POLSKIE MŁYNY SP. Z O.O. W WARSZAWIE, TOCZĄCEJ SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE O SYGN. AKT XVII GNC 5652/192023-03-23 do dziś
6. Data powołania kuratora25.05.20222023-03-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK2023-03-23 do dziś
2. ImionaDOMINIK2023-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-23 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 25,01,2023 R. SYGN. AKT V GNC 3254/19 O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 I PAR. 3 KPC DLA STRONY POZWANEJ INTAKTON SP. Z O.O. DLA WYKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ Z POWÓDZTWA „KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ” SPÓŁKA AKCYJNA2023-03-23 do dziś
6. Data powołania kuratora25.01.20232023-03-23 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów