„CSC INT.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000284909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2007-08-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/23460/7/578]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014870799 NIP 52521002872007-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CSC INT.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 559462007-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 21 kod pocztowy 00-049 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.01.1999 R. NOTARIUSZ TERESA JANECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO NOTARIUSZ PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 20 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 620/99- UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 26.02.2007 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA -KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA PRZY UL. SKWER KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGIO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1445/2007 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI TEKST JEDNOLITY2007-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-19 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY2007-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUŹDZIAK2007-07-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW RAFAŁ2007-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2007-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2007-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZILENIE2007-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUŹDZIAK2007-07-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW RAFAŁ2007-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2007-07-19 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-07-19 do dziś
352 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-07-19 do dziś
450 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-07-19 do dziś
550 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-07-19 do dziś
650 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-07-19 do dziś
750 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2007-07-19 do dziś
870 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-19 do dziś
970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-19 do dziś
1074 40 Z REKLAMA2007-07-19 do dziś
1172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-07-19 do dziś
1267 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-19 do dziś
1351 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2007-07-19 do dziś
1451 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2007-07-19 do dziś
1572 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2007-07-19 do dziś
1672 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-07-19 do dziś
1751 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-07-19 do dziś
1852 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2007-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów