„ASSMANN DISTRIBUTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000284705
Numer REGON: 020543570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-11-18
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/35392/20/372]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020543570 NIP 89518835692007-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSMANN DISTRIBUTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZCZECIŃSKA nr domu 19 kod pocztowy 54-517 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2007 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ SEBASTIANA SZAFRAŃSKIEGO, NOTARIUSZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 20/21, REPERTORIUM NR A 3133/2007, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 21.06.2007 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ SEBASTIANA SZAFRAŃSKIEGO, NOTARIUSZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 20/21, REPERTORIUM NR A 3333/2007, ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFU 3 UST. 1 I 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2007-07-19 do dziś
213.12.2011 R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51B, REPERTORIUM A NR 15849/2011 -ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 3 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2012-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSMANN HOLDING GMBH2016-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2012-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2012-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2007-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRUSZKIEWICZ2016-05-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2016-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPISAREK2007-08-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ALEKSANDER2007-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA (Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)2020-11-18 do dziś
21. NazwiskoSTOGIERA2020-11-18 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JÓZEF2020-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA (Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)2020-11-18 do dziś
31. NazwiskoCISZEK2020-11-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2020-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA (Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)2020-11-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-05-11 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-11 do dziś
347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-11 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-11 do dziś
561 TELEKOMUNIKACJA2016-05-11 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-05-11 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-05-11 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2008 okres 2007 ROK2008-06-03 do dziś
2data złożenia 17.09.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-05 do dziś
3data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
4data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
5data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
6data złożenia 19.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-18 do dziś
7data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
8data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
9data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
10data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
13data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-06-03 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-05 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-06-03 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
1001.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów