ENELOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000284528
Numer REGON: 141020230
Numer NIP: 5252398499
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-10-23
Sygnatura akt[RDF/567644/23/901]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141020230 NIP 52523984992007-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENELOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OKOPOWA nr domu 56 nr lokalu 77 kod pocztowy 01-042 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.2007 R., NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA UL. SOLARIEGO 4, 02-070 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 359/20072007-07-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 20.11.2020 R., REP. A NR 4192/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-12-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 26.11.2021 R., REP. A NR 2166/2021, NOTARIUSZ BEATA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA BRZMIENIA § 1UMOWY SPÓŁKI2022-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUNRISE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849608402020-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000816261 2020-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2020-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2007-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY: WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2020-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLIŃSKI2021-10-25 do dziś
2. ImionaHOWARD KONRAD2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2020-12-01 do dziś
235 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2020-12-01 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-12-01 do dziś
435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-12-01 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2020-12-01 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-12-01 do dziś
766 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2020-12-01 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-12-01 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2008 okres 19.06.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
4data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
5data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
7data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
8data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
9data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
10data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
15data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
16data złożenia 23.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.06.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.06.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów