CENTRUM LEKÓW ROSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000284477
Numer REGON: 300623074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-04-16
Sygnatura akt[RDF/481257/23/74]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-07-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300623074 NIP 97211659312008-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCENTRUM LEKÓW ROSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2021-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OS. WICHROWE WZGÓRZE nr domu PAW. 122 kod pocztowy 61-699 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-07-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWIKTOR.ROSINSKI@CENTRUMLEKOW.COM2021-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.07.2007 R.2007-07-11 do dziś
230.11.2007 ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI, PODPISANO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2008-01-08 do dziś
3ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.03.2018 R., DODANO §11A, ZMIENIONO §14. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.04.2018 R., ZMIENIONO §2. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 02.04.2018 R., ZMIENIONO §2. 06.04.2018 R., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-06-19 do dziś
4ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 02.011.2021 R., ZMIENIONO §2 I 6 I 10 03.11.2021 R., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2018-06-19 do dziś
2. ImionaWIKTOR TOMASZ2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2021-12-30 do dziś
2. ImionaJOANNA DOMINIKA2021-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2007-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2021-12-30 do dziś
2. ImionaJOANNA DOMINIKA2021-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2018-06-19 do dziś
2. ImionaWIKTOR TOMASZ2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2007-07-11 do dziś
252 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-07-11 do dziś
352 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-07-11 do dziś
474 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-07-11 do dziś
552 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2018-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.09.2007 DO 31.12.20072015-06-11 do dziś
2data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-06-11 do dziś
3data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-06-11 do dziś
4data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-06-11 do dziś
5data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-11 do dziś
6data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-11 do dziś
7data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2007 DO 31.12.20072015-06-11 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-06-11 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-06-11 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-06-11 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-11 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-01-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-01-26 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-11-302021-12-30 do dziś