„BUDMICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000284462
Numer REGON: 120563196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261568/20/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina KRYNICA-ZDRÓJ miejscowość KRYNICA-ZDRÓJ2007-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRYNICA-ZDRÓJ ulica POPIEŁUSZKI nr domu 4 kod pocztowy 33-380 poczta KRYNICA-ZDRÓJ kraj POLSKA 2007-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2007 -NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRANCISZEK ROMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W MUSZYNIE, REP. A NR 1290/2007, 27.06.2007 -NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRANCISZEK ROMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W MUSZYNIE REP. A NR 1816/2007, ZMIANA § 62007-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2007-07-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2007-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2007-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2007-07-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2007-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-07-10 do dziś
252 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2007-07-10 do dziś
360 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2007-07-10 do dziś
460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2007-07-10 do dziś
560 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-07-10 do dziś
670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-10 do dziś
770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-10 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-07-10 do dziś
974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-07-10 do dziś
1090 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA2007-07-10 do dziś
1192 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2007-07-10 do dziś
1245 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2007-07-10 do dziś
1370 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI.2007-07-10 do dziś
1470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI.2007-07-10 do dziś
1570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI.2007-07-10 do dziś
1671 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2007-07-10 do dziś
1774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2007-07-10 do dziś
1855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI.2007-07-10 do dziś
1955 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-07-10 do dziś
2055 30 A RESTAURACJE2007-07-10 do dziś
2155 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2007-07-10 do dziś
2255 51 Z STOŁÓWKI2007-07-10 do dziś
2345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH-PRZESYŁOWYCH.2007-07-10 do dziś
2455 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2007-07-10 do dziś
2563 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2007-07-10 do dziś
2665 21 Z LEASING FINANSOWY2007-07-10 do dziś
2765 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.2007-07-10 do dziś
2867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-10 do dziś
2974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-10 do dziś
3092 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA.2007-07-10 do dziś
3192 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-10 do dziś
3293 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.2007-07-10 do dziś
3345 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-07-10 do dziś
3445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH-LOKALNYCH.2007-07-10 do dziś
3545 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2007-07-10 do dziś
3645 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2007-07-10 do dziś
3745 24 Z BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2007-07-10 do dziś
3845 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2007-07-10 do dziś
3945 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2007-07-10 do dziś
4045 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2007-07-10 do dziś
4145 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-07-10 do dziś
4245 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-07-10 do dziś
4345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-07-10 do dziś
4445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-07-10 do dziś
4545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-07-10 do dziś
4645 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2007-07-10 do dziś
4745 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-07-10 do dziś
4845 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-07-10 do dziś
4945 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-07-10 do dziś
5045 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2007-07-10 do dziś
5145 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2007-07-10 do dziś
5245 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-07-10 do dziś
5345 41 Z TYNKOWANIE2007-07-10 do dziś
5445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-07-10 do dziś
5545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2007-07-10 do dziś
5645 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2007-07-10 do dziś
5745 43 B SZTUKATORSTWO2007-07-10 do dziś
5845 44 A MALOWANIE2007-07-10 do dziś
5945 44 B SZKLENIE2007-07-10 do dziś
6045 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-07-10 do dziś
6145 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-07-10 do dziś
6251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2007-07-10 do dziś
6351 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2007-07-10 do dziś
6451 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-10 do dziś
6551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2007-07-10 do dziś
6651 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-07-10 do dziś
6751 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA.2007-07-10 do dziś
6851 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA.2007-07-10 do dziś
6952 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2007-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-02-04 do dziś
2data złożenia 07.09.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-23 do dziś
3data złożenia 10.11.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-11-22 do dziś
4data złożenia 12.11.2012 okres ZA 20102012-11-27 do dziś
5data złożenia 12.11.2012 okres ZA 20112012-11-27 do dziś
6data złożenia 03.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-17 do dziś
7data złożenia 19.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11data złożenia 08.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
12data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-02-04 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-23 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-11-22 do dziś
4ZA 20102012-11-27 do dziś
5ZA 20112012-11-27 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-10-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-02-04 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-23 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-11-22 do dziś
4ZA 20102012-11-27 do dziś
5ZA 20112012-11-27 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-10-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów