CTP INVEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000284324
Numer REGON: 240662324
Numer NIP: 6342642710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/437401/22/880]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTP INVEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 01.06.2007, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO, M.GREGORCZYK S.C., REPERTORIUM „A” NUMER 4419/20072007-07-06 do dziś
224.04.2018 R. REP. A NR 1602/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. FRANCUSKIEJ 34, 40-028 KATOWICE. ZMIENIONO TREŚĆ § 12 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2018-06-06 do dziś
318.03.2022 R. REP. A NR 12341/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA NITA-PISAREK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY LUBIEŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA PAULINA CHAŁA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. PRZYOKOPOWEJ 33, 01-208 WARSZAWA, ZMIENIONO TREŚĆ § 3 I § 4 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2022-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTP INVEST, SPOL.S R.O.2017-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 925.000,00 ZŁ2017-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego925000,00 ZŁ2007-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILKINSON2019-12-05 do dziś
2. ImionaRICHARD JOHN2019-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOS2007-07-06 do dziś
2. ImionaREMON LEONARD2007-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-05-30 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-05-30 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-05-30 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2022-05-30 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-05-30 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-05-30 do dziś
773 1 REKLAMA2022-05-30 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2022-05-30 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2008 okres 06.07.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
2data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-24 do dziś
3data złożenia 02.11.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-25 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
5data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
6data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
7data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
8data złożenia 17.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
9data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
10data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
11data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
12data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
13data złożenia 20.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-20 do dziś
14data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
15data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.07.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-24 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-11-25 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-20 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.07.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-24 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-11-25 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-20 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów