„LABORATORIUM PSYCHOLOGICZNE - MAŁYSKA I SCELINA - SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000284217
Numer REGON: 020565258
Numer NIP: 6121797733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-03-21
Sygnatura akt[RDF/587196/24/237]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020565258 NIP 61217977332011-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABORATORIUM PSYCHOLOGICZNE -MAŁYSKA I SCELINA -SPÓŁKA JAWNA”2007-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2007-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica KOŚCIUSZKI nr domu 60 kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2007-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.06.2007 R. 28.06.2007 R. -ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2007-07-05 do dziś
229.06.2022 R.-ZMIENIONO PARAGRAF 9 UMOWY SPÓŁKI2022-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCELINA2007-07-05 do dziś
2. ImionaEWA2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-07-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁYSKA2007-07-05 do dziś
2. ImionaHALINA2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-07-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2007-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCELINA2007-07-05 do dziś
2. ImionaEWA2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁYSKA2007-07-05 do dziś
2. ImionaHALINA2007-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-28 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-28 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-15 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów