TALENT INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000284147
Numer REGON: 220383290
Numer NIP: 9570964768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-02-02
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/2046/24/846]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-07-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220383290 NIP 95709647682007-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALENT INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA2008-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2024-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 472 nr lokalu GATE A kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2024-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 2255/2007: 07-03-2007 DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 5590/2007: 10-05-2007 (PROTOKÓŁ KORYGUJĄCY OCZYWISTĄ OMYŁKĘ OZNACZENIA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI) NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI 80-894 GDAŃSK, UL. GARNCARSKA 4/6 M.4.2007-07-06 do dziś
27 LISTOPADA 2007 R., REPERTORIUM A NR 12193/2007, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4, ZMIANA ART. 6, 15, 16 STATUTU SPÓŁKI2008-02-08 do dziś
330.06.2008 R. REPERTORIUM A NUMER 4387/2008, RENATA GÓRSKA NOTARIUSZ; 03.07.2008 R. REPERTORIUM A NUMER 4435/2008, RENATA GÓRSKA NOTARIUSZ, 80-883 GDAŃSK UL. STOLARSKA 4B/1; ZMIENIONO: ART. 1 UST. 1; ART. 1 UST. 2; ART. 5 UST. 2; ART. 5 UST. 3.2008-10-30 do dziś
424.06.2009 REPERTORIUM A NR 17687/2009 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNA BINKOWSKA TOMASZ BINKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA 80-241 GDAŃSK UL. GRUNWALDZKA 71/73 M. 10 USUNIĘTO PUNKT 8 W ARTYKULE 13 STATUTU SPÓŁKI ORAZ USTĘP A PUNKTU 9 W ARTYKULE 13 STATUTU SPÓŁKI, JEDNOCZEŚNIE PUNKT 9 OTRZYMAŁ NUMER 8 ZAŚ USTĘPY W PUNKCIE 8 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ OD LITERY A KTÓRA ZASTĘPUJE DOTYCHCZASOWĄ LITERĘ B AŻ DO LITERY J ZMIENIONO PARAGRAF 14 STATUTU SPÓŁKI2009-10-12 do dziś
523.06.2010 R., REP. A NR 2975/2010, KANCELARIA NOTARIALNA -MIROSŁAW MROCZKOWSKI, UL. ABRAHAMA 1A 80-307 GDAŃSK; SKREŚLENIE LIT. „J” W ART. 13 UST. 8, DODANIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI W ART. 5 UST. 2 STATUTU.2010-10-20 do dziś
614.11.2011 R., REP. A NR 3485/11, NOTARIUSZ MIROSŁAW MROCZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ABRAHAMA 1A, 80-307 GDAŃSK. ZMIANA ART. 6 STATUTU, USUNIĘCIE UST. 6 W ART. 13, USUNIĘCIE ART. 14, ZMIANA ART. 16 STATUTU, ZMIANA UST. 8 W ART. 18 STATUTU.2012-06-14 do dziś
722 GRUDNIA 2023 ROKU, REPERTORIUM A NR 6197/2023, JOANNA TUMASZ - NOTARIUSZ W GDAŃSKU, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KARPIŃSKA, JOANNA TUMASZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. JOACHIMA LELEWELA NR 37/A, 80-442 GDAŃSK, ZMIANA: ART. 5 UST. 2, ART. 6 UST. 2, ART. 13, ART. 14 STATUTU SKREŚLENIE: ART. 10 UST. 2 I 3, ART. 12 OD UST. 5 DO UST. 9 (WŁĄCZNIE), ART. 15 STATUTU OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEGO ART. 10 UST 4 JAKO ART. 10 UST. 2 STATUTU USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2024-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-06 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-07-06 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego740000,00 ZŁ2012-06-14 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji7400002012-06-14 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2007-07-06 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego740000,00 ZŁ2012-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE SERIA A2007-07-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6320002007-07-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-07-06 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERIA B2007-07-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii280002012-06-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-06-14 do dziś
31. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII C2008-02-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii800002008-02-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-02-08 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-07-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI UPOWAŻNIENI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELIŃSKI2024-02-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW KAZIMIERZ2024-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUŚLECKI2007-07-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPARULSKI GILIS2024-02-02 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2024-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-02 do dziś
21. NazwiskoCHMIELIŃSKI2024-02-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2024-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-02 do dziś
31. NazwiskoGADZIALSKI2024-02-02 do dziś
2. ImionaDAMIAN2024-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2024-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2008 okres 07.03.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
2data złożenia 01.10.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-10-12 do dziś
3data złożenia 23.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
4data złożenia 03.04.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-06-14 do dziś
5data złożenia 12.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
6data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
7data złożenia 09.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
8data złożenia 15.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
9data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
10data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
11data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-29 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-02 do dziś
15data złożenia 02.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-02 do dziś
16data złożenia 02.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta107.03.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
21 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-10-12 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-06-14 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-02 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-02 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.03.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
21 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-10-12 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-06-14 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.03.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
21 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-10-12 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-06-14 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów