„A.B. INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000284072
Numer REGON: 002841123
Numer NIP: 5851434416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-05-23
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/8307/23/689]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.B. INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 4770 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,2007-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2007-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT kraj POLSKA 2018-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2007 R., REPERTORIUM A NR 7633 NA ROK 2007, NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI.2007-07-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.09.2007 R. REPERTORIUM A NR 6690 NA ROK 2007, NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 36/2, ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2008-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIECKI2007-07-04 do dziś
2. ImionaADAM MIECZYSŁAW2007-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ2008-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWNACKI2007-07-04 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2007-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ2008-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPA2008-01-07 do dziś
2. ImionaHENRYK2008-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00 ZŁ2008-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2008-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2007-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-07-04 do dziś
245 BUDOWNICTWO2007-07-04 do dziś
350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-07-04 do dziś
451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-07-04 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-07-04 do dziś
655 HOTELE I RESTAURACJE2007-07-04 do dziś
760 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-07-04 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-07-04 do dziś
967 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI2007-07-04 do dziś
1070 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-07-04 do dziś
1171 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-07-04 do dziś
1220 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2007-07-04 do dziś
1372 INFORMATYKA2007-07-04 do dziś
1474 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2007-07-04 do dziś
1580 EDUKACJA2007-07-04 do dziś
1690 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2007-07-04 do dziś
1792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-07-04 do dziś
1893 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-07-04 do dziś
1965 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH2007-07-04 do dziś
2025 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-07-04 do dziś
2126 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2007-07-04 do dziś
2227 PRODUKCJA METALI2007-07-04 do dziś
2328 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-07-04 do dziś
2429 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-04 do dziś
2537 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-07-04 do dziś
2640 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2007-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2008 okres 2007 ROK2008-08-21 do dziś
2data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
3data złożenia 09.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-14 do dziś
4data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-09-30 do dziś
5data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-08-21 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-02-14 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082013-09-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-08-21 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-02-14 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082013-09-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2018-11-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaUSTANOWIONY DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE SPRAWĄ O ZAPŁATĘ DOT. SYGN..IVGC 1519/18 POPRZEDNIO IV GNC 5086/172018-11-07 do dziś
6. Data powołania kuratora06.08.20182018-11-07 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów