INSTYTUT SPA & BEAUTY ALEKSANDRA TUTAJ I SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000284025
Numer REGON: 260113961
Numer NIP: 6572716375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[RDF/226977/20/380]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260113961 NIP 65727163752007-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT SPA & BEAUTY ALEKSANDRA TUTAJ I SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2018-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2018-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. ŚWIERKOWA nr domu 20C kod pocztowy 25-208 poczta KIELCE kraj POLSKA 2018-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.05.2007 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2007-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-08-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale22.05.2007 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H.; WSPÓLNICY SPÓŁKI STUDIO ZDROWIA ROLLETIC ALEKSANDRA TUTAJ, RENATA CIEPLUCH SPÓŁKA CYWILNA: ALEKSANDRA TUTAJ, RENATA CIEPLUCH; EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: NR 25516/06/U, NR 26809/06/H;2007-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPLUCH2007-08-30 do dziś
2. ImionaRENATA2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTAJ2007-08-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA DOROTA2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY LUB PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIU PRAWEM O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ALBO WSPÓLNIK Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2007-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPLUCH2007-08-30 do dziś
2. ImionaRENATA2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTAJ2007-08-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA DOROTA2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-08-30 do dziś
292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-08-30 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-08-30 do dziś
455 HOTELE I RESTAURACJE2007-08-30 do dziś
570 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-08-30 do dziś
671 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-08-30 do dziś
774 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-08-30 do dziś
874 4 REKLAMA2007-08-30 do dziś
974 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-30 do dziś
1085 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2007-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji------2017-06-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2017-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUTA2017-06-30 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów